BOZP – BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI


Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je soubor opatření (technických, organizačních, výchovných), která při správné aplikaci nebo realizaci vytvoří podmínky k tomu, aby se pravděpodobnost ohrožení nebo poškození lidského zdraví snížila na minimum.

Nedodržování požadavků zákonných předpisů z této oblasti může mít na zaměstnavatele negativní dopad. V důsledku kontrol ze strany státních institucí (inspekce bezpečnosti práce, krajské hygienické stanice, apod.) hrozí riziko vysokých sankcí, ale také trestní stíhání manažerů u závažných případů – například při smrti či pracovního úrazu zaměstnance – ke kterým došlo kvůli nedbalému jednání či nedodržování příslušných předpisů.

V oblasti BOZP zajišťujeme následující služby:

 • Vstupní odborný audit, prohlídku pracovišť a kontrolu veškeré dokumentace- odborná expertiza
 • Podklad pro vstupní instruktáž nových zaměstnanců o BOZP,včetně podkladů pro školení
 • Školení prostřednictvím e-learningu
 • Obecný návod pro kategorizaci prací
 • Rizikové analýzy a hodnocení souladu např. pomocí metod HAZID, HAZOP a SIL
 • Praktická školení v oblasti první pomoci
 • Příprava a organizace seminářů a či dnů pro zaměstnance zaměřené na zvyšování povědomí o BOZP
VÍCE INFORMACÍ

Kromě zajištění plnění zákonných povinností nabízíme našim klientům i programy:

Safety culture&leadership

Připravte sebe a své manažery na řízení a udržení vysokého výkonu v oblasti bezpečnosti práce na základě odpovědnosti. Naučte se obratně komunikovat, vést konsekventní dialog, dát pozitivní uznání dobré praxe a při zadávání pokynů a cílů vzít v potaz i řízení bezpečnosti. Každá firma by měla umět v oblasti BOZP popsat svou vizi, cíle a strategii, přičemž ukazateli úspěchu nejsou jen pouhá měření úrazovosti. Seznámíme vás s významnými indikátory stavu bezpečnosti na pracovišti, objevíte nové způsoby účinné prevence a zvýšíte povědomí svých zaměstnanců o zásadách behaviorální bezpečnosti. Zapojte všechny zaměstnance do tématu BOZP formou, která je vhodná pro prostředí ve vaší společnosti.

 

Co program vaší společnosti přinese?

 • Zjistíte, jak efektivně zlepšit kulturu bezpečnosti práce a povědomí zaměstnanců o BOZP
 • Otestujete svou firmu z hlediska kultury BOZP a zanalyzujete konkrétní problémy a nešvary
 • Ujasníte si kompetence v oblasti BOZP a pochopíte, co je úkolem liniového manažera
 • Naučíte se, jak zapojit zaměstnance do rozvoje behaviorální bezpečnosti a jak je motivovat
 • Seznámíte se s nejúčinnějšími manažerskými postupy v oblasti prevence rizik
 • Osvojíte si způsoby efektivní komunikace o otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Dostanete prokazatelně fungující nástroje na snižování úrazovosti

Vaši vedoucí si odnesou nové kompetence v oblasti BOZP

 • Porozumění psychologii bezpečnosti práce
 • Proč porušujeme pravidla
 • Rozdělení odpovědnosti za bezpečnost práce
 • Role manažera a bezpečnostního technika
 • Motivace a odměňování managementu

Safety leadership

 • Nejvhodnější manažerské postupy pro zajišťování prevence rizik
 • Aktivity pro snížení úrazovosti
 • Zapojení zaměstnanců do BOZP a do vyhledávání rizik
 • Pochůzka a bezpečnostní prověrka na pracovišti
 • Komunikace na téma behaviorální bezpečnosti
 • Koučovací rozhovory
 • Vyšetřování incidentů, „skoronehod“ a úrazů
 • Eskalační model na téma porušování pravidel BOZP
 • Poučme se z chyb a nespadněme do pastí – příklady z různých společností

Safety culture&engagement

 • Vedle školení manažerů a podpory leadershipu je nutné zvyšovat i zapojení zaměstnanců a snažit se u nich podporovat schopnost vidět smysl v oblasti bezpečnosti práce
 • Nejsilnější motivací, kterou v životě máme, je sami nalézt v nějaké věci smysl. Ten smysl nám musí dojít každému zvlášť a nedá se sdělit
 • Nalezení smyslu v práci včetně jejího bezpečného provádění zvyšuje spokojenost s vlastním životem a zároveň snižuje riziko vzniku infarktu a mrtvice
 • Pomůžeme najít vašim zaměstnancům smysl v pravidlech BOZP, zapojit je do jejich budování i hájení pravidel a lépe spolu komunikovat
 • Hlášení „skoronehod“ a přispívání k prevenci rizik je motivováno smyslem, nikoliv penězi či tlak

Každý zaměstnanec má šanci najít smysl ve své práci a porozumět pravidlům, kterými se má řídit. Někdo do práce chodí jen pro peníze, které potřebuje pro uspokojení základních potřeb, někdo prahne po uznání a kariéře, ale máme i zaměstnance, které to baví a vidí ve své práci smysl. Vše, co děláme, včetně ochrany zdraví a naší bezpečnosti, by mělo zapadat do tohoto konceptu. Metodou jobcrafting (Wrzesniewski A.), se pokusíme inspirovat zaměstnance hledat smysl své práce a pravidel, kterými se řídí. Cílem je snížit soupeřivost, podpořit a sdílet firemní hodnoty a zvýšit zapojení všech zaměstnanců do tématu BOZP formou, která je vhodná pro prostředí vaší společnosti.Pro více informací a cenové kalkulace nás prosím kontaktujte

KONTAKTOVAT