PŘÍČINY A RIZIKO POŽÁRU


Proč mít požární audit fotovoltaické elektrárny

Fotovoltaické elektrárny (FVE) vyžadují specifický přístup k likvidaci požáru a zvláštní zásady při hašení. Pozor na vžitou představu o bezúdržbovém provozu zařízení. Nutné jsou naopak pravidelné kontroly, které snižují riziko vzniku požáru. Efektivní preventivní opatření splňuje Požárně bezpečnostní expertízy pro fotovoltaické elektrárny, který provedou experti z Bureau Veritas.

POŽÁRNĚ TECHNICKÁ Expertiza | Příčiny požáru FVE a rizikové faktory

 • Nejčastější zdrojem požáru fotovoltaické elektrárny jsou rozvaděče, do kterých je sváděn kabely stejnosměrný proud z jednotlivých stringů (určitý počet fotovoltaických panelů vzájemně propojených)
 • Při maximálním výkonu panelů může být v rozvaděči na konci kabelů napětí až 900 V
 • V případě technické závady na rozvaděči dochází k tvorbě tepelné energie až na kritickou mez, kdy dochází ke vzniku otevřeného ohně a následného požáru

DOKUMENTACE ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU | Požární expertiza jako prevence požáru FVE

 • Odhalí bezpečnostní rizika vzniku požáru
 • Výstupní expertízy je písemná zpráva obsahující:
  • popis závad zvyšujících riziko požáru
  • návrh řešení odstraňující závady
  • dokumentaci zdolávání požáru FVE (DZP FVE)

DOKUMENTACE ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU (DZP)

 • Dokumentace se zpracovává pro FVE a další objekty a prostory se složitými podmínkami pro požární zásah
 • Účelem DZP je poskytnout hasičům informace, které je upozorní na nebezpečí a možné komplikace při zásahu
 • Vypracovaná DZP umožňuje veliteli zásahu cestou na místo požáru lépe naplánovat rychlé zdolání požáru a záchranu osob, zvířat a majetku
 • Právní rámec dokumentace zdolávání požáru – tzv. „DZP“ je zakotven v § 6 b zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a § 34 vyhlášky  č. 246/2001 Sb. o požární prevenci ve znění pozdějších předpisů

SANKCE

Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může (dle § 76c odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů) uložit pokutu až do výše 10.000.000,- Kč, a to právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která provozuje činnost s vysokým požárním nebezpečím nebo činnost se zvýšeným požárním nebezpečím, u které nejsou běžné podmínky pro zásah, bez odsouhlasení dokumentace zdolávání požárů nebo která provede v rozporu  s § 6b odst. 7 změnu s vlivem na obsah schválené dokumentace zdolávání požárů.


Vypracujeme nabídku přímo na míru

 

KONTAKTOVAT