EKO – ENVIRONMENTÁLNÍ PORADENSTVÍ


Požadavky vyplývající z národní i evropské legislativy ochrany životního prostředí se dotýkají většiny firem a musí být plněny v jednotlivých oblastech životního prostředí (odpadové hospodářství, vodní hospodářství, chemické látky a směsi, ochrana ovzduší, problematika obalů a další). V případě neznalosti a podcenění významu této oblasti hrozí riziko ohrožení lidského zdraví a životního prostředí, ale také riziko sankcí, zvýšení provozních nákladů či ohrožení image firmy.

V oblasti environmentálního poradenství zajišťujeme následující služby:

 • Činnost externího ekologa
 • Environmentální systémy
 • Integrovanou prevenci a omezování znečištění životního prostředí (IPPC)
 • Bezpečnostního poradce podle dohody ADR
 • Další expertní činnosti
VÍCE INFORMACÍ

Kromě komplexního zajištění plnění legislativních povinností získáte systémový přístup, který pomůže zlepšit firemní procesy.

Činnost externího ekologa

Externí ekolog ohlídá soulad Vašeho podnikání s požadavky ochrany životního prostředí a odhalí potenciální rizika. Od provedení vstupního auditu až po zpracování dokumentace, zákonných hlášení, vedení evidencí, až po přímou komunikaci s orgány státní správy. Nad rámec podnikového ekologa zajistíme i legislativní hlídku či odborné školení na zvýšení podvědomí o ochraně životního prostředí Vašich zaměstnanců.

V této oblasti zajišťujeme:

Odpadové hospodářství:

hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, identifikační listy NO, přeprava NO, kategorizace odpadů, prevence vzniku odpadů, odběr vzorků odpadů, zajištění laboratorních analýz, výkon funkce odpadového hospodáře, žádost o upuštění od třídění, roční hlášení, průběžná evidence odpadů

Obaly:

značení obalů, evidence o obalech, čtvrtletní výkaz EKO-KOM, žádost o zapsání na Seznam osob, roční hlášení

Ochranu ovzduší:

evidence a kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší, povolení provozu, provozní řady, poplatkové hlášení, zpracování bilance organických rozpouštědel (VOC)

Vodní hospodářství:

provozní řády a deníky, havarijní plány, povodňové plány, programy vzorkování a zajištění odběru vzorků, povolení k nakládání s vodami, laboratorní rozbory, poplatková hlášení

Chemické látky a směsi:

bezpečnostní listy, značení a etikety dle REACH a CLP, písemná pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, školení, výkon funkce odborně způsobilé osoby pro nakládání s látkami vysoce toxickými, toxickými a žíravými, ADR bezpečnostní poradce, ADR školení

Ostatní:

základní hodnocení rizika ekologické újmy, protokol o nezařazení objektu, havarijní plán, bezpečnostní zpráva a bezpečnostní program, hodnocení rizik závažných havárií

Environmentální systémy (ISO 14001, EMAS):

Naši experti mají bohaté zkušenosti při zavádění environmentálních systémů do praxe a jejich zlepšování. Zajistíme konzultace, vstupní environmentální audit, identifikujeme povinnosti a navrhneme nápravná opatření. Dlouhodobě spolupracujeme při zavádění či udržování environmentálních systémů, jako je například zpracování rozsáhlé dokumentace nebo školení vedení a zaměstnanců.

Integrovaná prevence a omezování znečištění životního prostředí (IPPC):

Integrovaná prevence a omezování znečištění upravené zákonem č. 76/2002 Sb., jsou jedním z dalších preventivních nástrojů v oblasti ochrany životního prostředí.  Integrované povolení nahrazuje několik rozhodnutí, vyjádření a souhlasů příslušných správních orgánů. Naši experti zpracují žádost pro vydání či změnu integrovaného povolení, základní zprávu, zprávu o kontrole plnění podmínek integrovaného povolení a hlášení do integrovaného registru znečišťování.

Bezpečnostní poradce podle dohody ADR:

Jste součástí ADR dopravy, tzn., že přijímáte, vykládáte nebo odesíláte nebezpečné věci (chemické látky, nebezpečné odpady) ? Potom jste nejspíše součástí ADR dopravy. Zajistíme externího bezpečnostního poradce, který provede roční kontrolu, zkontroluje dokumentaci související s přepravou, označení vozidel a obalů, zpracuje potřebnou dokumentaci (roční zpráva, bezpečnostní plán) a proškolí osoby zajišťující výše uvedené činnosti.

další expertní činnosti:

Zajistíme odborné poradenství, zpracujeme dokumentaci, připravíme žádosti a projednáme s příslušnou státní správou.

Součástí našich činností je zpracování:

 • dokumentace EIA, SEA, podlimitní záměr
 • modelové výpočty – hluková a rozptylová studie
 • odborný posudek
 • provozní řád
 • havarijní plán
 • povodňový plán
 • hodnocení nebezpečných vlastností odpadu
 • autorizované měření emisí
 • laboratorní analýzy (pitná voda, odpadní voda)
 • měření hluku a vibrací
 • hydro-geologické posouzení
 • vyhodnocování starých zátěží
 • energetický audit
 • kontrola těsnosti nádrží
 • další odborné studie

Pro více informací a cenové kalkulace nás prosím kontaktujte

 

KONTAKTOVAT