FACILITY MANAGEMENT


Facility Management je jednou z nejnovějších a nejdynamičtějších profesních disciplín, která se dotýká každé organizace, malé i velké. Má velmi významný vliv na to, jak efektivně společnosti fungují v celé řadě oblastí. Již sem nepatří pouze technická správa budov a jejich vybavení a služby s tím spojené, jako např. zajištění úklidu a dodávek energií. Dnešní Facility Management pokrývá mnohem širší spektrum činností a podpůrných služeb, které mají pomoci zajistit co nejefektivnější chod organizace.

Cíle Facility Managementu:

Cílem Facility Managementu, tak jak je vnímáme ve společnosti Bureau Veritas, je posílit a integrovat vybrané podpůrné procesy u našich partnerů /zákazníků tak, abychom jim pomohli zajistit soulad s legislativními požadavky, snížit rizika a zvýšit produktivitu práce na pracovištích, což v konečném důsledku pozitivně přispívá k trvale udržitelnému rozvoji dané organizace, tedy i ekonomickému růstu a její prospěšnosti pro lidskou společnost a prostředí, ve kterém žijeme.

Zaměřujeme se přitom na synergická propojení všech tří hlavních pilířů, na kterých Facility Management stojí, tedy na:

  • prostoru „hard“ segment Facility Managementu
  • pracovnících „soft“ segment Facility Managementu
  • procesním řízení strategický segment Facility ManagementuHARD Facility Management

Téměř každá organizace, ať již nějaké produkty vyrábí či s nimi obchoduje, potřebuje pro své podnikání zajistit určité prostory. Potřebuje se kompetentně rozhodnout, v jaké zemi či v jaké lokalitě budou její provozovny stát, jak budou vypadat a z jakých materiálů budou postaveny, jak a kým budou tyto budovy a jejich vybavení po celou dobu jejich životnosti spravovány, jak v nich zajistí efektivní nakládání s energiemi, likvidaci odpadů, úklid apod., a to vše pochopitelně v souladu s místními legislativy požadavky.

 

V oblasti  HARD Facility Managementu  zajišťujeme následující služby:

Commissioning

– odborný dohled a ověření kvality stavby od jejího návrhu přes realizaci díla až po finální uvedení do provozu a předání uživateli

Claim management      

– proces vyhodnocení garančních záruk zhotovitele díla

Maintenance management  

– řízení souladu provozování budov a jejich technického vybavení s legislativou, firemními standardy, provozními předpisy apod.,

– procesní poradenství při zavádění CAMM / CAFM systémů

– SW podpora

Odpadové hospodářství        

– procesní podpora

– zajišťování souladu s legislativními požadavky v oblasti nakládání s odpady, ochrany vod, ochrany ovzduší, apod.

SOFT Facility Management

V Bureau Veritas jsme přesvědčeni, že největší hodnota jakékoliv společnosti není ukryta v jejím majetku, ale v zaměstnancích. Proto se soustředíme především na takové nástroje, které podporují rozvoj angažovanosti zaměstnanců, předcházejí vzniku stresových situací a zvyšují produktivitu práce. Skrze tyto nástroje napomáháme našim partnerům rozvíjet kulturu bezpečnosti a společenské odpovědnosti v jejich společnosti. Bezpečnost a zdraví zaměstnanců a zákazníků – klíčový segment, kolem kterého se v Bureau Veritas vše točí – je pro většinu společností jednou z hlavních hodnot. Uplatňování této hodnoty ale zcela závisí na osobní angažovanosti vedoucích pracovníků na všech úrovních řízení společnosti. To ostatně neplatí jen pro bezpečnost, ale i pro další oblasti, které jsou výrazně ovlivněny chováním lidí, jako například hospodaření s energiemi nebo přístup k životnímu prostředí.

V oblasti SOFT Facility Managementu zajišťujeme následující služby:

Health & Safety (BOZP)       

– externí zajištění služeb odborně způsobilé osoby v požární ochraně

Environment (živ. prostředí)

– externí zajištění služeb environmentálního specialisty, tvorba zákonem předepsané dokumentace

Awereness programy   

– Behavior Based Safety (program rozvoje kultury bezpečnosti ve společnosti)

– Safety engagement (program rozvoje angažovanosti zaměstnanců)

STRATEGICKÝ Facility Management

S našimi klienty intenzivně spolupracujeme na zavádění  vhodných nástrojů, tak aby docházelo k co možná nejoptimálnějšímu souladu podpůrných služeb s  hlavními obchodními aktivitami jejich společnosti a zároveň abychom usnadnili práci Facility manažerům v různých typech provozu. Ať již se jedná o stávající nástroje, které jsou v dané společnosti k dispozici anebo o aplikace, které jsou běžně dostupné na trhu. Bureau Veritas ve snaze podpořit své klienty vyvíjí i vlastní aplikace pokrývající mnoho různých potřeb. V našem portfoliu tak můžete nalézt mnoho produktů a služeb opírajících se o aplikace – od těch nejjednodušších, ve kterých je možné zjištěné nedostatky dále evidovat a vyhodnocovat, aplikace pro pravidelné kontroly a reporting, až po sofistikované CAMM a CAFM systémy pro řízení FM procesů, 3D virtualizaci nebo BIG data management.

 

V oblasti Strategického Facility Managementu zajišťujeme následující služby:

Sustainability (trvale udržitelný rozvoj)

– Awareness program – Behavior Based Safety  (program rozvoje kultury bezpečnosti ve společnosti)

– Safety engagement (program rozvoje angažovanosti zaměstnanců)

IT / SW podpora procesů  

– DIREGT (regulation mapping)

– Amadeo (conformity evaluation)

– MAIA+ (audit & reporting)

– Building in One (CAMM)

– BV GT-Sotera (CAFM)

– SafeOps (Safety Operations)

– BV T-WIN Digital (3D virtualizace, real capturing)


Pro více informací a cenové kalkulace nás prosím kontaktujte

KONTAKTOVAT