GDPR – Slovníček pojmů


Neorientujete se v pojmech o GDPR?

Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované osobě (dále jen subjekt údajů). Mezi ně patří jméno, adresa, telefon týkající se určené nebo fyzické osoby, k níž se data vztahují.

Citlivé osobní údaje vypovídají o národnostním, rasovém či etnickém původu, politických názorů, zdravotních stavů, biometrických údajů, sexuálního života a odsouzení za trestný čin.

Vysoce rizikové osobní údaje zahrnují citlivé osobní údaje, osobní údaje zranitelných osob, např. dětí, osobní aspekty vyhodnocené za účelem vytvoření nebo použití osobních profilů (analýza či předvídaní souvisejícící s pracovním výkonem subjektu údajů, jeho ekonomickou situací, místem pobytu či pohybu).

Souhlas subjektu údajů je jakýkoliv svobodný, konkrétní a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů.

Zpracování osobních údajů je soubor operací, které jsou prováděny pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromažďování, zaznamenávání, uspořádání, strukturování, ukládání, přizpůsobování, používání, konzultování nebo jakékoliv jiné zpřístupňování či kombinování, omezování, mazání nebo zničení.

Správce je fyzická či právnická osoba, která sám či společně s jinými, určuje účely a prostředy zpracování osobních údajů.

Zpracovatel je fyzická či právnická osoba, která zpracovává osobní údaje pro správce.

Příjemce je fyzická či právnická osoba, které jsou osobní údaje poskytnuty. Orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem Unie nebo členského státu, se za příjemce nepovažují.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů je osoba v organizaci, která má na starosti informovat a poskytovat poradenství jak organizaci, tak i zaměstnancům, kteří provádějí zpracování osobních údajů a monitorovat soulad organizace se závaznými pravidly o zásadách ochrany osobních údajů, interní politiky a zvyšovat povědomí zaměstnanců zapojených do činnosti zpracovávání osobních údajů. Zároveň musí být kontaktní osobou pro dozorový úřad a v případě spolupráce s ním spolupracovat.

Odpovědnost je trvalý a dynamický proces, který spočívá v zodpovědnosti z hlediska dodržování zákonů a předpisů, tak v mechanismu, který dokáže prokázat účinnost přijatých opatření a účinnost ochrany osobních údajů.


Pro více informací a nabídku školení GDPR nás prosím kontaktujte

KONTAKTOVAT