ISO 45001:2018 nahradí OHSAS 18001

ISO 45001:2018 nahradí OHSAS 18001


Změny v auditování systému bezpečnosti práce

 

V březnu letošního roku byly vydány pokyny IAF (Internationa Accredited Forum) pro certifikaci systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSMS) a pokyny pro přechod z normy ČSN OHSAS 18001:2008 na ČSN EN ISO 45001:2018.

► Pokyny pro přechod z normy OHSAS 18001 na ISO 45001

Nová norma ISO 45001 byla vydána 12.3.2018 a plně nahradí a doplní normu OHSAS 18001, která nadále  platí ještě po dobu 3 let. Na konci tohoto období akreditovaná certifikace podle normy OHSAS 18001 ztratí platnost.

Přechodové období je stanoveno jako  tříleté, tj. 12. 3. 2018 – 11. 3. 2021. To znamená, že certifikáty, které se vydávají v současné době, mají platnost  jen do 11. 3. 2021.

► Doba trvání auditu

Doba trvání auditu je především závislá na typu odvětví podnikání, velikosti a vyzrálosti systému řízení společnosti. Délka doby trvání auditu se zvýší nad dané minimum podle potřeby tak, aby byla dostatečně prokázána shoda s normou ISO 45001. Na základě pravidel IAF musí být přidán ke stávající délce auditu minimálně jeden auditoden pro pokrytí nových požadavků ISO 45001.

► Splnění / Nesplnění požadavků nové normy ISO 45001

V případě, že klient zvolí variantu přechodového resp. rozšířeného dozorového auditu a splní požadavky nového standardu během dozorového auditu, je vydán nový certifikát s uvedením platnosti podle obvyklého tříletého certifikačního cyklu. V případě, že nejsou při dozorovém auditu splněny požadavky nové normy (tzv. rozdílová analýza pro normu), tak certifikace pokračuje podle stávající normy.

► Kdy přejít na novou normu 45001

Přechod na revidovanou normu se  může uskutečnit  při nejbližším řádném auditu, nebo při mimořádném auditu, nejpozději však do 11. března 2021. Po tomto datu ztratí platnost akreditovaný certifikát podle normy OHSAS 18001.

► Audit a přechod na novou normu mimo plánovaný audit

Můžete se rozhodnout pro provedení rozdílové analýzy formou samostatného auditu kdykoliv i mimo řádně naplánovaný audit, s cílem prověřit si připravenost k přechodu na revidované normy. Upozornění: Tento audit je zpoplatněný.

► Důležité upozornění: Platnost certifikačního auditu dle normy OHSAS 18001:2007

V případě certifikačního auditu podle OHSAS 18001:2007 (ČSN OHSAS 18001:2008) v termínu od 12. března 2018 (tj. od vydání nové normy) je platnost certifikátu omezena do 11. března 2021. Tříletý certifikační cyklus je nastaven, platnost certifikátu je ale tímto datem omezena.

Pokyny pro auditování systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSMS) platné od ledna 2019

V žádosti o certifikaci, to znamená před uzavřením smlouvy, musí klient nově uvést podrobnější informace, které pak auditor ověřuje při vlastním auditu.

Informace se týká hlavně:

  •  Identifikace všech lokalit a dočasných pracovišť
  •  V případě více lokalit musí být stanoven stanoven tříletý Program auditů se stanovenými lokalitami
  •  Hlavních procesů a klíčových rizik v oblasti BOZP a PO
  •  Informaci o používaných nebezpečných materiálech v rámci procesů
  •  Nutnost prokázat, že společnost dosáhla souladu se zákonnými požadavky v oblasti BOZP a PO prostřednictvím svého vlastního prověření souladu dříve, než jí certifikační orgán udělí certifikaci
  •  Uvedení počtů všech zaměstnanců na hlavní i vedlejší pracovní poměr, i zaměstnance spolupracující jen na krátkodobý kontrakt.
  •  Uvedení dodavatelů a subdodavatelů v hlavní sezóně

 

► Novinky v nové normě

Mezi novinky patří auditování tzv. závodního lékaře a informování o závažných incidentech ve společnosti. To znamená, že auditor/ři musí provádět rozhovory kromě obvykle auditovaných vedoucích pracovníků a zaměstnanců odpovědným za BOZP a PO v organizaci také  i se závodním lékařem organizace, který monitoruje zdravotní stav zaměstnanců.

 

► Důležité

Závažný incident: Certifikovaný klient musí bezodkladně informovat certifikační orgán na e-mail: bozpuraz@cz.bureauveritas.com dojde-li k závažnému incidentu nebo porušení předpisu vyžadujícímu zapojení státního orgánu – viz nové Všeobecné obchodní podmínky. Certifikační orgán musí posoudit, zda nedošlo k narušení systému řízení a zda systém fungoval efektivně.

Výše uvedené aktualizované postupy vstupují v platnost pro auditování a migraci od 1. 12. 2018. Ve stejném znění jsou také aktualizované tzv. Služby BV pro auditování systému BOZP. V případě dalších informací, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení: 210 088 217.

Za společnosti Bureau Veritas,
David Šíma | Certifikační Manažer