Úspěšný přechod na ISO 50001:2018 / ČSN EN ISO 50001:2019

Úspěšný přechod na ISO 50001:2018 / ČSN EN ISO 50001:2019
Nově aktualizovaná norma ISO 50001:2018 byla vydána 22. srpna 2018. Česká verze normy byla vydána v únoru 2019. Současné certifikáty vydané podle normy ISO 50001:2011 resp. ČSN EN ISO 50001:2012 přestanou platit dne 21. srpna 2021.

Co to pro klienta znamená?

 • Dosud vydané certifikáty s platností po 21. srpnu 2021 podle normy ISO 50001:2011 / ČSN EN ISO 50001:2012 budou od 22. 8. 2021 neplatné.
 • Bureau Veritas bude certifikovat podle původní normy ISO 50001:2011 resp. ČSN EN ISO 50001:2012 do 21. srpna 2019, přičemž certifikační audity musí být provedeny nejpozději do 21. listopadu 2019.
 • Všechny audity začínající po 22. listopadu 2019 budou provedeny podle již aktualizované verze ISO 50001:2018 / ČSN EN ISO 50001:2019.
 • Bureau Veritas může vydávat certifikáty podle normy ISO 50001:2011 resp. ČSN EN ISO 50001:2012 do 21. února 2020. Jejich platnost však bude limitována datem 21. srpna 2021.
 • Všechny audity po 21. únoru 2020 musí být provedeny podle nové verze ISO 50001:2018 / ČSN EN ISO 50001:2019. V případě, že je smlouva podepsána podle dřívější verze standardu, kontaktujte, prosím, naše obchodní oddělení na tel. čísle: 210 088 217 nebo e-mailem: certifikace@bureauveritas.cz.

Návod na přechod na aktualizovanou normu:

 • Formou provedení „Rozdílové analýzy“. Délka trvání analýzy je stanovena na 0,5 auditodne (MD) – z důvodu potvrzení nových změn, kterou jsou v nové normě.
 • Pokud se klient rozhodne neprovádět „Rozdílovou analýzu“, audit bude proveden podle stávající normy. Klient, který se rozhodne provést „Rozdílovou analýzu“ se vyhne vystavení neshod při řádném auditu dle nové normy. Nový certifikát bude vystaven po uzavření nové smlouvy a po splnění nových požadavků:

1. Přechod na aktualizovanou normu při dozorovém auditu:

Audit bude realizován podle požadavků stávající normy, tj. ISO 50001:2011 resp. ČSN EN ISO 50001:2012 a bude provedena rozdílová analýza. K dozorovému auditu s rozdílovou analýzou se připočítává 0,5 audito dne (MD) smluvní denní sazby (MD).


2. Přechod na aktualizovanou recertifikačním auditu:


Pokud klient požaduje audit s přechodem na aktualizované normy během přechodového období, platí následující pravidla:

 • Rozdílová analýza s navýšením o 0,5 audito dne (MD), pokud si ji klient objedná.
 • K recertifikačnímu auditu se připočítává 0,5 audito dne (MD).
 • Každý klient a průběh přechodového auditu je individuální. Proto u každého klienta je řešeno prodloužení doby trvání auditu individuálně. Pokud si klient objedná přechod s provedením „rozdílové analýzy“, klasický audit se minimálně navýší o 0,5 MD.
 • V případě, že klient splní požadavky aktualizované normy při recertifikaci, je platnost certifikátu opět prodloužena na dobu obvyklého tříletého certifikačního cyklu.
 • Klienti se mohou kdykoliv rozhodnout pro provedení rozdílové analýzy formou samostatného auditu. Nebo zažádat o mimořádný audit, s cílem prověřit si připravenost k přechodu na aktualizovanou normu. Tento audit je zpoplatněný.

Vydání certifikátu je vázáno na splnění všech požadavků aktualizované normy. V případě certifikačního auditu podle ISO 50001:2011, resp. ČSN EN ISO 50001:2012 v termínu od 21. srpna 2018 (tj. po vydání aktualizované normy) je platnost certifikátu omezena do 21. srpna 2021. Tříletý certifikační cyklus bude obnoven po úspěšném přechodovém auditu na aktualizovanou normu. Nebude-li audit v přechodovém období, tedy před 21. srpnem 2021, dokončen, bude nutné provést novou certifikaci tj. včetně 1. a 2. stupně certifikačního auditu s přerušením návaznosti a novým certifikačním cyklem.


Pokyny pro společnosti, které jsou již certifikovány podle normy ISO 50001:2011, resp. ČSN EN ISO 50001:2012:


 1. Identifikujte si organizační nedostatky, které je třeba řešit pro splnění nových nebo změněných požadavků normy.
 2. Vypracujte si plán zavedení.
 3. Zajistěte si příslušná kvalifikovaná školení ke zvyšování povědomí pro všechny zainteresované pracovníky v organizaci, kteří mají vliv na efektivnost systému managementu hospodaření s energií.
 4. Aktualizujte si stávající systém „Systém managementu hospodaření s energií“ pro splnění revidovaných požadavků a připravte se na poskytnutí potřebné spolupráce při auditu.
 5. Proveďte alespoň jeden interní audit a jedno přezkoumání EnMS s cílem posoudit přiměřenost a připravenost systému pro splnění požadavků aktualizované normy.
 6. V případě nejasností nebo potřeby konzultace nás, prosím, neváhejte kontaktovat na tel.: 210 088 217.
V případě zájmu o tyto služby nás prosím kontaktujte na e-mailu: darina.vokalova@bureauveritas.com