Monitoring výskytu mykotoxinu DON u pšenice potravinářské

Monitoring výskytu mykotoxinu DON u pšenice potravinářské

 

Sledování výskytu infikovaných obilek houbou rodu Fusarium je důležité pro monitoring možného výskytu mykotoxinů, především mykotoxinu deoxynivalenolu (DON), který je zdravotně rizikový jak pro výživu hospodářských zvířat, tak pro lidskou spotřebu.

Před pár lety jsem oslovil Ing. Janu Chrpovou, CSc. (Výzkumný tým Genetika a šlechtitelské metody při Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v.v.i. Praha – Ruzyně), z čehož vznikla dnes již víceletá spolupráce ohledně tématu fuzarióz na obilninách, konkrétně na pšenici. Mým zájmem bylo nejprve seznámení se s prací a výzkumem tohoto týmu, z čehož následně vyplynula využitelnost získaných vědomostí a praktických znalostí pro vlastní práci při hodnocení kvality obilovin.

Bylo mi umožněno sledovat rezistenci k fuzarióze zde testovaných odrůd pšenic. A to konkrétně umělou infekcí houbou druhu Fusarium culmorum v době květu pšeničných klasů. Přímo na pokusných parcelkách jsem si mohl vizuálně ověřit různou intenzitu náchylnosti či odolnosti různých odrůd pšenic k patogenu F. culmorum.

Pro mne bylo a je cenné vidět příznaky choroby na vegetující živé rostlině pšenice. Infikované klasy rozmanitých testovaných odrůd s různou architekturou klasu a mírou náchylnosti k tomuto patogenu mají odlišné vizuální projevy rozvoje napadení houbou F.culmorum. Zde jsem si mohl ověřit jistou míru odlišnosti příznaků této choroby na obilkách pšenice u různých odrůd uměle infikovaných stejným patogenem.

Tyto odlišnosti dokumentuji na fotografiích u náchylné odrůdy BISCAY a u odrůdy ARINA s mírnou rezistencí k fuzarióze klasu.

Foto 1: Odrůda pšenice Arina s mírnou rezistencí k fuzarióze klasu

Foto 2: Náchylná pšenice odrůda Biscay

Je nutno specifikovat, že tyto foto-dokumentované příznaky projevu choroby fuzariózy klasu (Fusarium head blight (FHB) or scab) na obilkách pšenice nebyly nijak ovlivněny fungicidní ochranou. Což je velmi přínosné pro posouzení potravinářské pšenice konvenční produkce, kde vlivem fungicidní ochrany (clony) jsou naopak příznaky napadení touto chorobou na obilkách méně výrazné a hůře identifikovatelné při vizuálním posouzení pouhým lidským okem. Toto posouzení může být někdy dosti subjektivní v závislosti na zkušenosti hodnotitele. Může zde být ztížení viditelnosti příznaků napadení obilek houbou vlivem ztlumení patogenu fungicidním přípravkem, ale je možno zkušeným trénovaným okem vidět na pozadí jistý vodotisk utlumené či oslabené infekce tímto patogenem. Z tohoto důvodu jsem na fotografiích obilky pšenice vyrovnal do řádků, podle intenzity napadení houbou Fusarium culmorum.

Jak je vidět, jsou i odrůdové odlišnosti (v závislosti na odolnosti odrůdy) v projevu a viditelnosti příznaků napadení – bílá, či jen lehce světlá zrna, některá téměř vypadají jako zdravá s pouze světlejším odstínem od normální barvy obilky dané odrůdy. Důležité je dle vyobrazených naměřených hodnot obsahu mykotoxinu DON věnovat pozornost i obilkám pšenice s velmi světlým zabarvením či malou odchylkou od normální barvy dané odrůdy a nepřehlížet tyto varovné příznaky infekce, kde je z uvedených hodnot patrné, že tyto obilky obsahují již nadlimitní obsah sledovaného mykotoxinu DON.

Pro případné oponenty je ještě nutno uvést, že ne všechny houby rodu Fusarium tvoří mykotoxin DON, ale tvoří i jiné mykotoxiny, které jsou rizikové. Primárně je tedy nutno sledovat výskyt zrn napadených plísněmi a houbami s jistým pre-monitoringem možného výskytu mykotoxinu DON a též v případě dalších méně rizikových či někdy neznámých mykotoxinů zohlednit jejich výskyt většinou v mixu a v závislosti na směsné infekci vícero patogeny, což je v přírodě zcela běžné při konkurenčním boji o zdroje výživy. Zde je z hlediska potravinové intolerance potřeba zohlednit pro člověka cizí plísňový protein a produkty metabolizmu hub (což je i mykotoxin DON) a různé těkavé látky a jejich rozkladné produkty.

Děkuji za spolupráci Ing. Janě Chrpové, CSc. a kolektivu za poskytnutí materiálu – infikovaných pšeničných klasů odrůd BISCAY a ARINA, za laboratorní ověření obsahu mykotoxinu DON u různě intenzivně napadených obilek houbou F.culmorum dle mého požadavku a za publikaci těchto mých fotografií v Metodice pro detekci zrn napadených patogeny z rodu Fusarium u pšenice (2018)

Autor: Ing. Kamil Horák

BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s.r.o.