O NÁS

Bureau Veritas: zkušení odborníci pro váš lepší byznys.

Certifikační a inspekční společnost BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s.r.o. je součástí mezinárodní skupiny Bureau Veritas, která je lídrem celosvětového certifikačního trhu. Poskytuje komplexní služby a odborné poradenství v oblastech kvality, hygieny, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a společenské odpovědnosti.

Na území České republiky je BUREAU VERITAS zastoupena již více než 100 let a zaměstnává více jak 100 profesionálů. Mezi hlavní poskytované služby patří: certifikace systému managementu a výrobková certifikace, inspekce potravin a zemědělských komodit, testování a laboratorní analýzy, technické inspekce v průmyslu, periodické kontrolní služby provozovaných zařízení, kontrolní činnosti ve stavebnictví, služby v oblasti lodního průmyslu, kontrolní služby pro finanční sektor, školení a vzdělávání. Pro specifické případy jsou využíváni zahraniční auditoři, inspektoři a další experti.

Celosvětově působí společnost BUREAU VERITAS ve 140 zemích, kde má síť 1 500 kanceláří a laboratoří. Pracuje v nich více než 77 tisíc zaměstnanců, kteří se starají o více než 400 tisíc klientů. Důvěryhodnost společnosti podtrhuje tradice sahající až do roku 1828.

PODPORUJEME VÁŠ BYZNYS

Pomáháme firmám k lepšímu řízení obchodních, zvyšovat transparentnost a důvěryhodnost v očích zaměstnanců, akcionářů i obchodních partnerů. Jsme aktivní v energetice, automobilovém průmyslu, potravinářství a dalších segmentech.

ODHALUJEME MOŽNÁ RIZIKA

Kontrolujeme například jednotlivé etapy výstavby budov, testujeme materiály, potraviny nebo spotřební zboží, kontrolujeme technická zařízení, provádíme revize zdvihacích zařízení, kontrolujeme plavidla, provádíme hodnocení vlivu výroby na životní prostředí atd.

ROZUMÍME NEPŘEHLEDNÉ LEGISLATIVĚ

Pomáháme firmám plnit požadavky, které přinášejí legislativní změny, velmi často nejasné a nepřehledné. V posledních letech to byl například zákon o kybernetické bezpečnosti nebo zákon o hospodaření energií. Aktuálně je naším velkým tématem problematika GDPR.

VZDĚLÁVÁME VAŠE ZAMĚSTNANCE

Vaši zaměstnanci jsou nejcennějším aktivem ve společnosti. Proto je jejich cílené vzdělávání nezbytnou součástí pro udržení konkurenceschopnosti podniku. Zajišťujeme odborná školení a jsme oprávnění nabízet také komplexní kurzy pro rozvoj auditorů.

Specifika loga Bureau Veritas

Společnost Bureau Veritas byla založena v roce 1828, aby „hledala pravdu a říkala ji beze strachu nebo zvýhodňování“. Jako logo byl vybrán alegorický obrázek Pravdy představované ženou vynořující se ze studny.

Symbol společnosti Bureau Veritas znázorňoval mladou ženu sedící na okraji studny se vztyčenými pažemi. V pravé ruce má pochodeň a v levé ruce zrcátko. Její levá noha spočívá na zeměkouli.

Na zemi jsou váhy, kouzelná hůlka (Aeskalupovo žezlo) a kohout, který má oči obrácené směrem k ženě. Na horizontu je loď se třemi stěžni a s rozevlátými plachtami, plující zátokou. Nové logo překreslené v roce 1990 v čistě heraldickém stylu se drží stejné symboliky

HODNOTY

Respektování našich hodnot

Naše základní hodnoty jsou pevné a nezvratné. Zaměřují se na integritu a etiku, nestranné konzultace a validace, respekt pro všechny jednotlivce, sociální zodpovědnost a zodpovědnost vůči životnímu prostředí. Tyto hodnoty jsou „tmelem“ společnosti Bureau Veritas, ke kterému přispívá každý z nás. Posilují naši jednotu a soudržnost a zajišťují reálnost naší strategie ziskového růstu.

Dvě z těchto základních hodnot:

 • Integrita a etika
 • Nestranné konzultace a validace

byly ohniskem nedávné práce prováděné naším oborem.

Tato práce byla vedena International Federation of Inspection Agencies (Mezinárodní federací kontrolních agentur – IFIA). Cílem agentury je vyvinout program shody řídící všechny členy IFIA. Cílem tohoto programu je zvýšení prestiže oboru zajištěním toho, že každý člen IFIA:

 • se v celé své organizaci bude řídit minimálními normami profesionálního jednání
 • bude zajišťovat etické chování
 • bude zajišťovat integritu svých služeb

Jako člen IFIA budeme usilovat o vývoj a realizaci programu shody, který se bude vztahovat na celou naši organizaci. Principy a pravidla tohoto programu jsou obsaženy v současných „Etických zásadách“, které odrážejí všechny požadavky zásad dodržování shody IFIA. Za to, že se dodržování shody stane životně důležitou součástí našeho obchodního procesu a budoucího úspěchu, zodpovídají všichni zaměstnanci a vedoucí a výkonní pracovníci.

Integrita a etika

 • Jednáme v dobré víře, s poctivostí a čestností.
 • Děláme to, co říkáme, že budeme dělat.
 • Naše smlouvy a činy vyjadřujeme jasným způsobem a postupujeme v souladu s tímto vyjádřením.
 • Dodržujeme strategie a procesy společnosti.
 • Respektujeme důvěrnost podnikání a osobních informací.
 • Respektujeme místní i mezinárodní etiku a odborné standardy.
 • Poskytujeme informace, pokyny a školení podle potřeby, abychom zajistili ochranu zdraví a bezpečnost našich týmů při práci.
 • Od nás všech je vyžadováno, abychom plnili své povinnosti týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti a pracovní povinnosti.

Nestranné konzultace a validace

 • Poskytujeme profesionální a nezkreslené konzultace.
 • Podáváme zprávy, které jsou přesnými záznamy událostí v souladu s našimi nejlepšími postupy.

Respekt pro všechny jednotlivce

 • Jednáme s jinými tak, jak s nimi má být jednáno na základě jejich oprávnění.
 • Zvažujeme dopad našeho osobního jednání na další osoby.
 • Náš individuální příspěvek je oceňován a hodnocen a je nám poskytována zpětná vazba, pokud se týká našeho výkonu.
 • Respektujeme rozdíly, dbáme na jiné a nediskriminujeme jiné na základě rasy, etického původu, věku, pohlaví nebo náboženského a politického přesvědčení.

Sociální zodpovědnost a zodpovědnost za životní prostředí

 • Rostoucí závazky firem vůči společnosti vytvářejí nové požadavky na spojování ziskovosti a zodpovědnosti.
 • Povědomí o těchto nových rizicích vytváří nové požadavky a nové aktivity a má účinek jak na organizační, tak řídící úrovni společnosti.
 • Společnost Bureau Veritas jako celek a každý zaměstnanec jednotlivě berou v úvahu dopad svých kroků na společnost, lidi a podnikání.

Životní prostředí

 • Dodržováním zákonů a jednáním ve správném duchu společnost Bureau Veritas zajišťuje, abychom byli dobrými sousedy společenství, v nichž podnikáme.

 

Politika nestrannosti

Politika BOZP

Politika pro udržování statutu inspekčního orgánu

NÁŠ TÝM


Jakub Kejval

Jakub Kejval
Country Chief executive

Aleš Podrazil

Aleš Podrazil
Sales&Marketing manager

David Šíma

David Šíma
Certification Manager

Simon Palupčík

Simon Palupčík
In-Servis Verification Services Manager

Hana Brožková

Hana Brožková
Lead Auditor na potraviny

Darina Vokalová

Darina Vokalová
Marketing Manager CZ&SK

Alisa Komarova

Alisa Komarova
HR Manager CED

Markéta Šťastná

Markéta Šťastná
Shared Service Center ManagerFinance NEE

Robert Hlinovský

Robert Hlinovský
Manager Divize Technických inspekcí