Bureau Veritas ověřuje emise skleníkových plynů pro největší hráče na trhu

Bureau Veritas ověřuje emise skleníkových plynů pro největší hráče na trhu

TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha, 15. listopadu 2018 – Změna světového klimatu patří mezi nejdiskutovanější téma posledního desetiletí. Certifikační a inspekční společnost Bureau Veritas úspěšně prošla reakreditačním řízením a je oprávněna v Česku ověřovat dvě třetiny povolenek na emise skleníkových plynů. Řadí se tak mezi nejzkušenější akreditované kontrolní orgány v zemi. Nová akreditace je reakcí na aktualizaci příslušné směrnice Evropského parlamentu a Rady z roku 2013 a je také odpovědí na Kjótský protokol, který upravuje systém obchodování s povolenkami.

Jak vypadá prověřování emisních povolenek v praxi

Účelem nezávislého posouzení je zhodnotit, zda organizace monitoruje a podává zprávy ve svých výkazech emisí CO2 způsobem, který je v souladu s platnou legislativou a schváleným aktuálním Monitorovacím plánem. Samotný ověřovací proces potom zahrnuje posouzení spolehlivosti, důvěryhodnosti, komplexnosti a přesnosti systémů zjišťování a vykazovaných údajů a informací týkajících se za předchozí rok,“ upřesnila Ing. Jana Klosová, vedoucí auditorka Bureau Veritas.

Celý proces verifikace je možno rozdělit do několika fází, a to na:

  •  Strategickou analýzu, při které jsou identifikovány zdroje rizika.
  •  Rizikovou analýzu, v rámci které jsou přiřazeny rizikové faktory všem identifikovaným veličinám s rizikovým potenciálem .
  •  Procesní analýzu, kdy na základě plánu verifikace napříč relevantními procesy proběhne ověření – verifikace spolehlivosti všech vstupů. Tato fáze probíhá přímo v zařízení provozovatele a v konkrétních podmínkách provozu.

Verifikace probíhá každoročně s cílem potvrdit emisní výkaz, který potom společně s prohlášením o verifikaci musí být provozovatelem zařízení předložen Ministerstvu životního prostředí vždy do 15. března. Ověřené povolenky může provozovatel prodávat nebo jinak legálně převádět na další subjekty.

Proč je získání povolenek pro firmy ekonomicky zajímavé?
V EU a tedy i v České republice jsou pro snižování emisí skleníkových plynů využívány ekonomické nástroje. Principem fungování systému je, že každé zařízení produkující určité množství CO2 získá určitý počet přidělených povolenek, které ho opravňují k vypuštění určitého počtu ekvivalentních tun CO2 za rok. „Povolenky mohou být předmětem obchodování, což v praxi znamená, že pokud zařízení vypustí menší množství CO2, než na kolik dostalo povolenky, může zbylé povolenky prodat v evropském systému obchodování, které má podobu povolenkové burzy. V praxi se to stává třeba v situaci, kdy provoz zavedl lepší technologii, případně realizoval méně či více úsporná a efektivnější opatření,“ vysvětluje Ing. Jana Klosová, vedoucí auditorka Bureau Veritas.

Obchodování s povolenkami stimuluje ekologicky motivované investice do technologií

V případě, že zařízení vypustilo více CO2, než kolik povolenek mu bylo přiděleno, musí zbylé povolenky nakoupit. Obchodování s povolenkami, jejichž počet je řádně verifikován akreditovaným subjektem, stimuluje k zavádění lepších technologií, zvyšování efektivity stávajícího provozu a maximálním úsporám zdrojů. Je zřejmé, že množství vykázaného CO2bude mít výrazný ekonomický dopad na provozovatele zařízení. Pokud tedy firma získá povolenky na určité množství ekvivalentu tun vyprodukovaného CO2 a vyprodukuje méně, může s povolenkami výhodně obchodovat a získá nemalé prostředky pro ekologicky orientované investice. Energetické komodity jsou samozřejmě ovlivňovány řadou faktorů – vývojem politické situace, statistikami o zaměstnanosti, snižující se výrobou, kolísáním cen uhlí, zemního plynu, ropy a elektřiny. Cena povolenky v průběhu roků i jednotlivých dní kolísá. Bezesporu jsou však výrazným motivačním prostředkem pro úsporná a efektivnější opatření s pozitivním vlivem na kvalitu ovzduší.

Ověření výkazů musí provést akreditovaný (schválený) ověřovací orgán.
„Rozsah akreditace uvedený na osvědčení o akreditaci plně pokrývá tým kvalifikovaných verifikátorů Bureau Veritas, jak odpovídá příloze o akreditaci,“ zdůraznil Ing. Tomáš Máčel, Technický ředitel Bureau Veritas.

Jedná se například o:

  •  Spalování paliv v zařízeních, ve kterých jsou používána pouze standardní komerční paliva definovaná v nařízení (EU) č. 601/2012, nebo pokud je v zařízeních kategorie A nebo B používán zemní plyn
  •  Spalování paliv v zařízení bez omezení
  •  Výroba cementového slínku — Výroba vápna nebo kalcinace dolomitu či magnezitu — Výroba skla včetně skelných vláken — Výroba keramických výrobků vypalováním — Výroba izolačního materiálu z minerální vlny — Sušení nebo kalcinace sádrovce nebo výroba sádrokartonu a jiných výrobků ze sádry
  •  Výroba buničiny ze dřeva nebo jiných vláknitých materiálů — Výroba papíru nebo lepenky

Klienti Bureau Veritas pro vykazování emisí skleníkových plynů
Vykazování emisí skleníkových plynů není omezeno pouze na vybraná odvětví, mezi klienty Bureau Veritas patří jak sklárny AGC Flat Glass Europe, tak papírenské závody Mondi Štětí, cementárny Vápenka Čertovy schody a Cemex Cement. Největšími klienty v oblasti verifikace zařízení na spalování paliv jsou společnosti Veolia Energie ČR a ČEZ.

Certifikační a inspekční společnost BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC úspěšně absolvovala reakreditační řízení Českého institutu pro akreditaci (ČIA) podle nového nařízení Komise (EU) č.600/2012 a ČSN EN ISO 14065:2013. Je držitelem české akreditace (ČIA) pro 12 systémových a výrobkových standardů a je též oprávněna vydávat certifikáty podle mezinárodní akreditace UKAS. Akreditaci k provádění verifikaci výkazů emisí skleníkových plynů má s platností do 15. 10. 2023.